Prihlásenie
Pridaj stránku medzi  obľúbené
Login:
Heslo:
    
Hlavné menu
Skip Navigation Links.
Anketa
Momentálne neprebieha žiadna anketa. Návrhy na anketu adresujte na mvp@elfa.sk.
staršie ankety
Vaše názory
Pre mňa bolo školenie dosť náročné.
Na vzdelávaní, so sa naučila množstvo vecí, ktoré som doposiaľ nevedela a dnes ich využívam stále.
Veľa nového som sa naučila, obohatila, mám motiváciu zháňať prostriedky na modernejšie vybavenie našej učebne.
Oceňujem príjemný lektorov prístup k účastníkom školenia i pripravenosť na jednotlivé kurzy.
Bolo by vynikajúce, ak by techniku, s ktorou sme sa oboznámili a poniektorí ju videli prvý krát mali všetky školy bez výnimky.
Základné informácie o projektoch  

Národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ (ITMS: 26110130083, 26140130013; ďalej MVP na ZŠ) a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ (ITMS: 26110130084, 26140130014; ďalej MVP na SŠ) sú vypracované v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zvlášť pre Bratislavský kraj (Cieľ Regionálna konkurencia schopnosť a zamestnanosť) a zvlášť pre ostatné kraje Slovenskej republiky (Cieľ Konvergencia). Základným zámerom projektov je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. Cieľovými skupinami projektov bude vyše 6 850 učiteľov ZŠ a SŠ ako primárna cieľová skupina a 347 000 žiakov ZŠ a SŠ ako sekundárna cieľová skupina. Projekty sú realizované v rokoch 2008 až 2013 a ich realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva.

Logo

Realizácie projektov pozostávajú z nasledujúcich hlavných etáp

 1. Príprava a realizácia verejných obstarávaní na dodávku služieb súvisiacich so vzdelávaním a dodávku techniky
 2. Výber škôl a frekventantov do projektov MVP na ZŠ a MVP na SŠ
 3. Analýza, príprava a experimentálne overenie moderného digitálneho obsahu pre učiteľov ZŠ a SŠ
 4. Dodanie techniky zapojeným školám a učiteľom (počítače, notebooky, projektory atď.)
 5. Vytvorenie metodických učebníc a ďalších digitálnych učebných pomôcok pre vzdelávanie učiteľov s modelmi využívania informačno-komunikačných technológií (IKT) vo vyučovaní nového štátneho vzdelávacieho programu pre 10 vybraných predmetov na ZŠ (biológia, matematika, fyzika, chémia, geografia, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, hudobná výchova, výtvarná výchova a predmety pre 1. stupeň ZŠ) a 7 vybraných predmetov na SŠ (biológia, dejepis, fyzika, geografia, chémia, matematika a slovenský jazyk a literatúra)
 6. Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ zamerané na rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti, zručností v oblasti využívania modernej didaktickej techniky a na rozvoj ich poznania v oblasti využitia IKT vo vzdelávacom procese konkrétnych predmetov (využitie moderných IKT v nadväznosti na obsahovú prestavbu jednotlivých predmetov – pedagogika a didaktika).

Vzdelávanie bude realizované formou modulov nasledovne:

Modul 1: Digitálna gramotnosť učiteľa
modul3

(v rozsahu 6 a 12 prezenčných hodín): cieľom modulu bolo vytvorenie rovnakej „štartovacej pozície“ v oblasti všeobecnej digitálnej gramotnosti pre zapojených učiteľov (získanie či ďalší rozvoj digitálnej gramotnosti, ktorej súčasťou sú napr. aj rozvoj kompetencií učiteľa pre celoživotné vzdelávanie, spoznanie otázok bezpečnosti a rizík pre žiakov učiacich sa vo virtuálnom priestore a pod.)

Modul 2: Moderná didaktická technika v práci učiteľa
modul3

(v rozsahu 18 hodín prezenčne): cieľom modulu je oboznámenie účastníkov s modernou didaktickou technikou (IKT), jej efektívnym používaním vo vzdelávacom procese. Učitelia sa okrem iného oboznamujú s didaktikou práce s obrázkami, animáciami, grafmi, s multimédiami, zvukom, fotografiou a hudbou, s didaktikou práce s internetom, s didaktikou riadenia digitálnych zariadení, spoznávajú nové formy organizovania vzdelávacieho procesu na báze využívania interaktívnych tabúľ, vrátane alternatívnych vzdelávacích systémov a technológií (využívanie videokonferencií, IPTV riešení, blogov, nástrojov pre kolaboratívnu prácu a pod.).

Modul 3: Využitie IKT v danom predmete
modul3

(v rozsahu 30 hodín): cieľom je vytvorenie tak vlastného kontextu modernizácie vzdelávania vo vybraných predmetoch (vytvoriť vlastné didaktické modely aplikácií IKT do vyučovania v uvedených predmetoch), ako aj zoznámiť sa s príkladmi modelov aplikácií digitálneho obsahu s podporou IKT do vyučovania na ZŠ a ŠŠ.

Tento modul predstavuje vlastné jadro metodickej prípravy účastníkov vzdelávania. Obsah je primerane a vhodne zostavený pre potreby jednotlivých cieľových skupín – učiteľov vybraných predmetov.    Časový priebeh jednotlivých modulov MVP projektov


Časový priebeh jednotlivých modulov MVP projektov

Okrem prezenčného vzdelávania absolvujú účastníci aj dištančnú formu prostredníctvom e-learningového systému projektu (vzdelávací portál projektu). Učitelia budú mať možnosť konzultovať svoje aktivity zamerané na modernizáciu vzdelávania počas celej doby projektu s expertmi projektov s cieľom, aby na ďalšie vzdelávacie moduly už prichádzali aj s vytvorenými vlastnými prvkami a metodológiami modernizácie vzdelávania.

Celý vzdelávací proces bude ukončený prípravou záverečnej práce, jej obhajobou a záverečnou skúškou, v ktorých budú mať zapojení učitelia možnosť prezentovať svoju pripravenosť zavádzať prvky modernizácie do vzdelávacieho procesu na ZŠ, resp. SŠ. Učitelia tak preukážu primeranú znalosť vedomostí z aplikácie IKT do vyučovania vo svojich predmetoch so zameraním na implementáciu štátneho programu vzdelávania na ZŠ, resp. SŠ. Učitelia, ktorí úspešne zavŕšia vzdelávací projekt, absolvujú tak špecializačné vzdelávanie v zmysle 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a je im priznaných 35 kreditov.

Programy „Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT“ a „Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT“ sú akreditované ako programy kontinuálneho vzdelávania (konkrétne ako špecializačné vzdelávanie) v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Expertné tímy pripravili sadu nasledovných 20 publikácií, ktoré pokrývajú projektovú problematiku počnúc digitálnou gramotnosťou, cez modernú didaktickú techniku až po využitie konkrétnych technológií pri výučbe vybraných predmetov:


    MODUL 1


 • Digitálna gramotnosť učiteľa (ISBN: 978-80-8086-119-3, 80 strán)


    MODUL 2


 • Moderná didaktická technika v práci učiteľa (ISBN: 978-80-8086-135-3, 200 strán)

    MODUL 3


modul3
 • Premena školy s využitím informačných a komunikačných technológií / Využitie IKT v danom predmete spoločná časť (ISBN: 978-80-8086-143-8, strán: 164)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Biológia pre stredné školy (ISBN: 978-80-8086-144-5, strán: 252)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Dejepis pre stredné školy (ISBN: 978-80-8086-145-2, strán: 232)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Fyzika pre stredné školy (ISBN: 978-80-8086-146-9, strán: 242)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre stredné školy (ISBN: 978-80-8086-147-6, strán: 287)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Chémia pre stredné školy (ISBN: 978-80-8086-148-3, strán: 318)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Matematika pre stredné školy (ISBN: 978-80-8086-149-0, strán: 296)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Slovensky jazyk a literatúra pre stredné školy (ISBN: 978-80-8086-150-6, strán: 196)


modul3 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmetoch 1. stupňa základnej školy (ISBN: 978-80-8086-151-3, strán: 288)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Biológia pre základné školy (ISBN: 978-80-8086-152-0, strán: 260)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Dejepis pre základné školy (ISBN: 978-80-8086-153-7, strán: 232)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Fyzika pre základné školy (ISBN: 978-80-8086-154-4, strán: 240)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre základné školy (ISBN: 978-80-8086-155-1, strán: 280)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Hudobná výchova pre základné školy (ISBN: 978-80-8086-156-8, strán: 220)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Chémia pre základné školy (ISBN: 978-80-8086-157-5, strán: 298)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Matematika pre základné školy (ISBN: 978-80-8086-158-2, strán: 316)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Slovensky jazyk a literatúra pre základné školy (ISBN: 978-80-8086-159-9, strán: 204)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Výtvarná výchova pre základné školy (ISBN: 978-80-8086-160-5, strán: 272)
    Realizácia projektov je podporená rozsiahlymi portálovými riešeniami


       (tzv. vzdelávací portál projektov), ktoré slúžia najmä pre:
 • zabezpečenie informačných a prezentačných funkcií a ako informačná báza o projektoch (informácie o projektoch, spolupráca a previazanosť s vybranými existujúcimi, vzdelávacími portálmi na Slovensku, atď.),
 • potreby organizácie a administrácie vzdelávacieho procesu (organizácia kurzov vzdelávania v rámci projektov (zaraďovanie do študijných skupín, spätná väzba),
 • potreby LMS systému pre potreby projektu (podpora „blended learningu“: sprístupňovanie študijných materiálov pre dištančnú časť vzdelávania, komunikačné nástroje, testovanie vedomostí)
 • potreby digitálnej knižnice ako bázy znalostí (úložisko vzdelávacích materiálov a metodík, podporné materiály: vytvorené učebnice pre učiteľov, modely vyučovacích hodín s podporou IKT vytvorené učiteľmi v rámci projektu, podporné metodické videá, zhromažďovanie materiálov vytvorených tvorivými učiteľmi v priebehu riešenia projektu atď.),
 • priebežnú kontrolu práce učiteľov počas zapojenia do projektov (učitelia pravidelne podľa zverejnených kritérií poskytujú informácie o využívaní dodanej techniky vo vyučovaní svojho predmetu, v príprave na vyučovanie, pri experimentálnom overovaní nových metód s podporou IKT.
 • Vzdelávací portál je prístupný na adrese: www.modernizaciavzdelavania.sk


    Projekty MVP na ZŠ a MVP na SŠ boli úspešné prezentované na odborných podujatiach:


 • Konferencia ICETA 2009 realizovaná v novembri 2009 v Starej Lesnej
 • Konferencia MVP 2010 realizovaná v septembri 2010 v Banskej Bystrici
 • Konferencia ICETA 2010 realizovaná v októbri 2010 v Starej Lesnej
 • Roadshow Moderného učiteľa realizovaná v novembri 2010 v Žiline, Prešove, Košiciach, Zvolene, Nitre a Bratislave


    Portálové riešenie


www.modernizaciavzdelavania.sk sa umiestnilo na 2. mieste v kategórii „Podporný materiál pre on-line vzdelávanie“ v siedmom ročníku súťaže e-learningových projektov „eLearning v praxi“, ktorá sa konala 27. októbra 2010 v Starej Lesnej. 
Výzva pre vyplnenie dotazníka spätnej väzby
Pre skvalitnenie ďalších vzdelávacích aktivít projektov je pre nás dôležité poznať spätnú väzbu na školenie, ktoré ste absolvovali.Chceme Vás poprosiť vyplniť nasledujúci dotazník. Dotazník je aktívny 90 minút, pričom jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 5 minút. Venujte prosíme pozornosť všetkým otázkam. V prípade, ak máte záujem doplniť Váš názor, prípadne zaslať pripomienky a návrhy k absolvovanému školeniu, môžete tak urobiť na konci dotazníka.

             Doplnenie Vašich osobných informácií
 
Z dôvodu povinnosti vykazovania údajov pre riadiaci orgán Vás žiadame o doplnenie Vašich nižšie uvedených údajov (označené zelenou hviezdičkou).
 
  Dátum narodenia:* . .  
  Rozdelenie podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi  
  Migrant*    
  Menšina*  
  Zdravotne postihnutý*  
  Iná znevýhodnená osoba *  
  Rozdelenie frekventantov podľa dosiahnutého vzdelania  
  Dosiahnuté vzdelanie: *  
       


 
Výzva na vyplnenie využitia techniky za príslušný štvrťrok/rok
Vážený frekventant/Vážená frekventantka projektov MVP. Žiadame Vás o vyplnenie dotazníkov o využití techniky spätne za tieto štvrťroky:
Využitie techniky ste povinný vypĺňať do ukončenia projektu, teda až do konca roka 2013. Pre úspešný priebeh projektu ako aj pre štatistické vyhodnocovanie využívania techniky dodanej na školy je nevyhnutné aby ste dotazníky využitia dodanej techniky vyplnili po skončení štvrťroku.

             Doplnenie osobných informácií lektora
 
Prosíme Vás o doplnenie/kontrolu Vašich osobných údajov. Povinné údaje sú označené zelenou hviezdičkou.
 
  Titul pred:  
  Titul za:  
  Email: *  
  Telefón: *  
 
  Bydlisko
 
  Ulica: *  
  Číslo: *  
  Mesto: *  
  PSČ: *  
 
  Zamestnávateľ
 
  Názov:  
  Ulica:  
  Mesto:  
  PSČ:  
  Pracovná pozícia: